Regulamin 2020


Wydminy, 8-9 sierpnia 2020

REGULAMIN

1 ORGANIZATOR

Fundacja Dystans, ul. Grunwaldzka 49, 11-510 Wydminy,

 

2 PARTNERZY

Honorowy Patronat: Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

Partner Strategiczny: Gmina Wydminy

 

3 CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchowej.
 3. Promocja Gminy Wydminy oraz Województwa Warmińsko Mazurskiego.
 4. Promocja Sponsorów i Partnerów biegu.

 

4 TERMIN, MIEJSCE, TRASY

 1. Półmaraton Wydminy odbędzie się w dniach 8-9 sierpnia 2020.
 2. START/META oraz miasteczko zawodów zlokalizowane będą na Wyspie Wydmińskiej,
  Wyspa 1, 11-510 Wydminy
 3. W związku z koronawirusem COVID-19 w roku 2020 obędą się wyłącznie biegi na dystansach 5km i 10km.
 4. Trasy biegów 5km i 10km zostaną wytyczone po Wyspie Wydmińskiej i promenadzie wokół części Jeziora Wydmińskiego.
 5. Szczegółowe mapy tras dostępne będą na stronie maratonwydminy.pl najpóźniej w dniu 31 lipca 2020.

 

5 PROGRAM

Sobota 8.08.2020

14:00-18:00 Praca Biura Zawodów, Gościniec Wydminy, ul. Grunwaldzka 1
Odbiór pakietów startowych dla dystansów 5km i 10 km,

19:00 – START Nocna Dycha 10km

ok. 20:30 – Dekoracja Nocna Dycha 10km.

 

Niedziela 9.08.2020

7:00 – 8:00 – Praca Biura Zawodów, Gościniec Wydminy, ul. Grunwaldzka 1
Odbiór pakietów startowych dystans 5 km,

09:00 – START Garbata Piątka 5km

ok. 10:00 – Dekoracja biegu Garbata Piątka 5km

 

6 PAKIET STARTOWY

 1. W ramach opłaty startowej uczestnicy biegu otrzymają:

– numer startowy

– chip do elektronicznego pomiaru czasu

– tekstylia i akcesoria sportowe z logo imprezy

– pamiątkowy medal na mecie

– zabezpieczenie medyczne imprezy

– SMS z wynikiem, miejscem zajętym w kategorii open i w kategorii wiekowej

– możliwość wygrania dodatkowych nagród

 

7 ZGŁOSZENIA I OPŁATY STARTOWE

 1. Limity dla poszczególnych biegów:

Nocna Dycha 10 km – 150 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)

Garbata Piątka 5km – 150 osób ( decyduje kolejność zgłoszeń i opłacenia wpisowego)

W przypadku wyczerpania poszczególnych limitów miejsc organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów lub zwiększenia ilości uczestników.

 1. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach internetowych: maratonwydminy.pl oraz  www.elektronicznezapisy.pl
 2. Otwarcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 20.07.2020 o godzinie 8:00.
  Zamknięcie zapisów elektronicznych nastąpi w dniu 7.08.2020 o godzinie 23:59.
  Rejestracja w dniach 8-9 sierpnia będzie możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 3. Skuteczne zgłoszenie do zawodów odbywa się przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz terminowe dokonanie opłaty startowej.
 4. Organizator dopuszcza możliwość startu w dwóch biegach ( 5km + 10km) i w związku z tym przywiduje promocyjną opłatę startową.


Bieg

 

Nocna Dycha 10 km

60zł

Garbata Piątka 5km

40zł

5km + 10km

90zł

 

Opłaty należy dokonać przelewem na konto:

Fundacja Dystans

Mazuchówka 44

11-510 Wydminy

Numer rachunku: 47 1600 1462 1834 6693 9000 0001 BGŻ BNP Paribas

W tytule przelewu należy wpisać:
 imię nazwisko, opłata startowa Półmaraton Wydminy 2020  + dystans.

 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w biegu wpłacona kwota opłaty startowej nie podlega zwrotowi. Do dnia 2.08.2020 do godziny 23:59 istnieje możliwość przepisania numeru startowego na innego zawodnika. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego zawodnika należy dokonać drogą mailową.
 2. Odbiór Pakietu Startowego przez inną osobę następuje na podstawie upoważnienia własnoręcznie podpisanego przez Uczestnika oraz (do wglądu) – kserokopii/skanu dokumentu tożsamości Uczestnika Imprezy.
 3. Zgłoszeń osób z ograniczona zdolnością do czynności prawnych (w szczególności młodzieży pomiędzy 13 a 17 rokiem życia) lub pozbawionych zdolności do czynności prawnych dokonuje opiekun prawny/rodzice.

 

8 KLASYFIKACJA

W ramach rozgrywanych biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje:

Nocna Dycha 10 km:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III :
 • K-20, M-20 (rocznik 1991 i młodsi )
 • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
 • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
 • K-50, M-50 (rocznik 1970 –1961)
 • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
 • M- 70 ( rocznik 1950 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III.
  Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.

Garbata Piątka 5 km:

 1. Kategoria open kobiet i mężczyzn, miejsca I-III.
 2. Kategorie wiekowe, miejsca I-III
 • K-20, M-20 (rocznik 1991 i młodsi )
 • K-30, M-30 (rocznik 1990-1981)
 • K-40, M-40 (rocznik 1980-1971)
 • K-50, M-50 (rocznik 1970 –1961)
 • K-60, M-60 (rocznik 1960 – 1951)
 • M- 70 ( rocznik 1950 – starsi)
 1. Kategoria Mieszkańców Gminy Wydminy kobiet i mężczyzn I-III.
  Warunkiem klasyfikacji jest udokumentowanie aktualnego zameldowania w Gminie Wydminy.
 2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa, którego zawodnik otrzymuje w pakiecie startowym. Chip należy przymocować do sznurówki buta startowego. Brak chipa na mecie lub umieszczenie go w innym miejscu niż podane w instrukcji powoduje brak odczytu przez system pomiarowy oraz dyskwalifikację zawodnika.

Każdy z uczestników zobowiązany jest do zwrócenia chipa pomiarowego za linią mety.

 

9 NAGRODY

Nocna Dycha 10km

 1. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii open kobiet i mężczyzn otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

Garbata Piątka 5km

 1. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach open otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.
 2. Zdobywcy miejsc I – III w kategoriach wiekowych otrzymają statuetki
 3. Zdobywcy miejsc I – III w kategorii Mieszkańców Gminy Wydminy otrzymają statuetki.
 4. Nagrody w kategorii open nie dublują się z kategoriami wiekowymi.

 

10 UCZESTNICTWO

 1. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
 2. Odbiór pakietów startowych osób niepełnoletnich odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/prawnego opiekuna. Wydanie pakietu startowego nastąpi po podpisaniu odpowiedniego oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
 4. W czasie Półmaratonu Wydminy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
 6. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
 7. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała Imprezę.
 8. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
 9. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
 10. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.
 12. Dane uczestnika biegu mogą być wykorzystane przez organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  ( w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawi swobodnego przepływy takich danych oraz uchylenia dyrektywy (95/46/WE) w celach :
 • organizacji, w tym rejestracji, pomiaru czasu i prawidłowego przebiegu Biegu oraz dekoracji
  ( na okres od rozpoczęcia rejestracji uczestników do Biegu do zakończenia Imprezy);
 • promocji Imprezy, w tym publikowania wyników i zdjęć z Biegu ( na okres 30 lat );
 • informacyjnych i archiwalnych, w tym w celu prezentacji wyników biegu szeroko rozumianej opinii publicznej;
 • ustalenia, ochrony, zabezpieczenia lub dochodzenia przez Organizatora i innych Uczestników roszczeń, ochrony osób i mienia przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ( na okres przedawnienia ewentualnych roszczeń )
 1. Uczestnikom przysługuje prawo żądania od Organizatora:
 • dostępu do danych osobowych dotyczących danego Uczestnika,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 1. Administratorem danych Uczestników jest Organizator.
 2. Zdjęcia, filmy oraz nagrania audio – wykonane podczas imprezy, zawierające wizerunek lub głos Uczestnika, mogą być wykorzystane i rozpowszechniane w materiałach reklamowych Biegu i Organizatora ( komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, itd.; na nośnikach trwałych, w Internecie, Radiu i telewizji, wydawnictwach papierowych, w innych mediach).
 3. Pobranie numeru startowego oznacza zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku związanego z promocją Imprezy i w celach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 4. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 5. Przyjęcie numeru startowego równoznaczne jest akceptacją niniejszego Regulaminu Biegu.

 

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
 2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych ( w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
 3. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 5. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
 6. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety, hala sportowa) bez zgody Organizatora.
 7. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny
  w porozumieniu z Organizatorem.
 8. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
 9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

 

Organizator